โปรแกรมสำหรับจัดทำชุดเบิก

โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโดย ครูธน ธนธำรงกุล งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนปิยะบุตร์

 

  1. โปรแกรมจัดทำชุดเบิก จัดซื้อ (ปรับปรุง 28 มกราคม 2562)
  2. โปรแกรมจัดทำชุดเบิก จัดจ้าง (ปรับปรุง 28 มกราคม 2562)
  3. โปรแกรมจัดทำชุดเบิก สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุง 6 พฤศจิกายน 2561)

 

หากคุณครูในโรงเรียนอื่น ๆ สนใจโปรแกรม สามารถติดต่อขอนำไปใช้ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอความกรุณาทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่อีเมล์ thoth.army@gmail.com แล้วผมจะส่งโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ที่เป็นชื่อโรงเรียนของท่านไปให้ทางอีเมล์ครับ

>> หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้โปรแกรม ( WORD / PDF )

ทั้งนี้ หากคุณครูที่เคยขอรับโปรแกรมรุ่นเก่าไป สามารถแจ้งมาทางอีเมล์เพื่อขอโปรแกรมรุ่นใหม่ทดแทน โดยไม่ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาใหม่ได้นะครับ

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close