การขอตั้งงบประมาณ ปี 2563

rINIiqJt09.jpg

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด เสนอคำขอตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท นั้น

งานพัสดุและสินทรัพย์จึงขอความกรุณาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการคัดเลือกรายการครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ และนำส่งแบบเสนอขอตั้งงบประมาณฯ ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ (ครูปวีณาหรือครูธน) ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close