การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณฯ

เมื่อวันจันทร์และอังคารที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนปิยะบุตร์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการรับฟังกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สไลด์1.PNG
การอบรมในครั้งนี้ แบ่งการอบรมเป็น ๒ ครั้ง โดยคุณครูสามารถเลือกเข้ารับการอบรมในวันใดวันหนึ่งก็ได้ และมีคุณครูที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน ๑๙ คน ซึ่งบรรยากาศในการอบรมเป็นทั้งการอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้ร่วมกันทำข้อตกลงสำหรับการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ (ชุดเบิก) สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณภายในของโรงเรียนให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันด้วย

สำหรับคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรของแต่ละท่านได้ที่นี่ครับ
>>> ดาวน์โหลดเกียรติบัตร <<<

 

This slideshow requires JavaScript.

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ งานพัสดุและสินทรัพย์ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ

Advertisements

1 thought on “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close