แผนผังการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนปิยะบุตร์
สามารถดำเนินการเพื่อขอเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แผนผังการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close