โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให้ข้าราชการครูคนละ 10,000 บาท/คน/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบุคลากร โรงเรียนปิยะบุตร์ โดยครูธน ธนธำรงกุล จึงได้รวบรวมเว็บไซต์ เอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้สำหรับประกอบการขออนุญาตและดำเนินการในโครงการดังกล่าว

  1. เว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)
  3. แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  4. ปฏิทิน และ timeline โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  5. แบบฟอร์มขออนุญาตผู้อำนวยการเข้ารับการอบรม ( ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF )
  6. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา ( ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF )
  7. แบบฟอร์มเอกสารขอยืมเงิน ( ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF )
  8. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF )
  9. ตัวอย่าง แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง (ไฟล์ PDF)

 

และเมื่อเข้ารับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาคุณครูทุกท่านทำแบบประเมินในระบบ trainingOBEC และทำบันทึกรายงานการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 7 วัน ด้วยครับ

นอกจากนั้นแล้ว ขอให้คุณครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองทุกท่านจัดทำรายงานสรุปผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง พร้อมแนบหลักฐาน 1) การนำความรู้ไปใช้กับผู้เรียน และ 2) การติดตามของหน่วยพัฒนาหลังการอบรม เสนอต่อท่านผู้อำนวยการ ภายใน 30 วัน หลังจากการเข้ารับการอบรมด้วยนะครับ เพื่อให้ท่านผู้อำนวยการสามารถเข้าไปทำการประเมินการพัฒนาตนเองของคุณครูในระบบได้ครับ

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่ ครูธน ธนธำรงกุล ครับ
Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close