เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมเอกสารและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 1. วิทยายุทธการพัสดุ _ ปัญหา ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
 2. วิทยายุทธการพัสดุ _ ระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
 4. คู่มือการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 5. กค ว 66_25092550 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 6. นร ว 37_06012559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 7. กค ว 238_09092557 กำหนดค่าเสื่อม และอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
 8. กค (กวพ) ว 185_03052559 การใช้รหัส UNSPSC ใน e-GP
 9. กค ว 156_19112560 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 10. กค ว 259 04062561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.ฯ 60

 

วิดีทัศน์การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 1. อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เน้นการปฏิบัติงานในโรงเรียน [Ep1]
 2. อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เน้นการปฏิบัติงานในโรงเรียน [Ep2]
Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close