พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
 4. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐฯ
 5. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 6. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
 8. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
 9. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
 10. กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
 11. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 12. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close